İHTİYAT SANDIĞI YASASI

(34/1993, 65/1993, 1/1995, 18/2000, 25/2001, 50/2002, 47/2003, 68/2003, 30/2004, 41/2004, 74/2007, 27/2008 ve 6/2010 Sayılı Yasalar)

 

8’inci maddenin (6)’ncı Fıkrasının (D) bendi tahtinde yapılan Tüzük

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu , değiştirilmiş şekliyle 34/1993  sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesinin (6)’ncı fıkrasının (D) bendinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

 

 

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü olarak isimlendirilir.

 

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
  “Bakan”, Çalışma İşlerinden sorumlu Bakanı anlatır.
  “Başkan”, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı’nı anlatır.
  “Daire”, İhtiyat Sandığı Dairesi’ni anlatır.“Girişimci”, Bu Tüzük amaçları bakımından mal ve/veya hizmet üretmek amacıyla ekonomik işletme kuran ve kendi dahil en az 1 en çok 3 kişi istihdam eden özel veya tüzel kişileri anlatır.
  “Merkez”, Bu Tüzüğün 4’üncü maddesi ile oluşturulan İstihdam Destek Merkezi’ni anlatır.
  “Yerel İşgücü”, 16-60 yaş arası KKTC vatandaşlarını anlatır.
    “Yönetim Kurulu”, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nu anlatır.

 

Amaç34/1993, 65/1993, 1/1995, 18/2000, 25/2001, 50/2002, 47/2003, 68/2003, 30/2004, 41/2004, 74/2007, 27/2008, 6/2010 3. Bu Tüzüğün amacı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesinin 6’ncı fıkrasının (C) bendi uyarınca işverenlerden, çalıştırdıkları her yabancı uyruklu işçi için kesilen %5 oranındaki “Yerli İstihdamına Katkı Primleri”nin yerel işgücü istihdamının geliştirilmesine katkı amacıyla değerlendirilmesini, yönetimini ve yerel işgücünün istihdama katılım oranının artırılması amacıyla kullanılmasını sağlamaktır.

 

İstihdam Destek Merkezi34/1993, 65/1993, 1/1995, 18/2000, 25/2001, 50/2002, 47/2003, 68/2003, 30/2004, 41/2004, 74/2007, 27/2008, 6/2010 4. Bu Tüzüğün (3)’üncü maddesinde öngörülen amacın gerçekleştirilmesi için, İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesinin, 6’ncı fıkrasının (C) bendi uyarınca toplanan “Yerli İstihdamına Katkı Primleri”nin değerlendirilmesi, yönetimi ve kullanılması amacıyla İstihdam Destek Merkezi oluşturulur.

 

 

Kapsam 5. Bu Tüzük,
  (1) İşverenler bakımından; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren ve Sosyal Sigortlar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmayan gerçek veya tüzel kişiliğe sahip işverenleri kapsar.Ancak borçlu olunan Daire ile işverenler arasında herhangi bir taksitlendirme anlaşması yapılması halinde ve bu anlaşmaya uyulduğu müddetçe söz konusu işverenler de bu Tüzük kapsamında değerlendirilir.
     
    (2) Çalışanlar bakımından, 16-60 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarını kapsar.
    (3) Kurumlar bakımından ise;Milli Eğitim`den sorumlu Bakanlık ile Çalışma`dan sorumlu Bakanlık tarafından veya bu bakanlıklar ile KKTC`de faaliyet gösteren üniversiteler ve/veya Meslek Odalarıyla ortak projeler kapsamında gerçekleştirilen meslek edindirme, geliştirme eğitimleri ile genç kişilerin, kadınların, özürlülerin ve diğer dezavantajlı grupların istihdamını kolaylaştırıcı projeler ve Üniversiteler ve Yüksek Okullar, Meslek Liseleri ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde eğitim gören ve mezun olanların pratik eğitim ile mesleki tecrübe çalışmaları da bu Tüzük kapsamındadır.

 

Kapsam Dışı 6. (1) Çalışanlar bakımından;
    (A) Kısmi mesai (Part time) ve stajyer statüsünde çalışanlar,
      (B) KKTC’de yürürlükteki herhangi bir yasa altında emekli aylığı alan kişiler, ile
      (C) İşverenin anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri, şirketse; direktörler ile hisse oranı %30 ve üzeri olan ortakların anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri.
    (2) İşverenler bakımından:Kamu Kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişiliğe haiz özerk veya katma bütçeli ve döner sermayeli kuruluşlar ve işyerleri ile yönetim ve denetiminde devletin söz sahibi olduğu kuruluşlar ve KKTC’de özel yasa ile kurulan kurum ve kuruluşlara yapılan istihdamlar bu Tüzük kapsamı dışındadır.
     

 

Merkez’in Gelirleri34/1993, 65/1993, 1/1995, 18/2000, 25/2001, 50/2002, 47/2003, 68/2003, 30/2004, 41/2004, 74/2007, 27/2008, 6/2010 7. Merkezin gelirleri şunlardır;
  (1) İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesinin 6’ncı fıkrasının (C) bendi uyarınca  toplanan yerli istihdamına katkı primleri.
  (2) KKTC  Bakanlar Kurulu kararı ile devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.
  (3) İstihdam politikalarının geliştirilmesi amacıyla KKTC Bakanlar Kurulu’nun onayı ile yapılacak diğer yardımlar.
     

 

Merkez’inGiderleri

 

 

 

8. (1) Bu Tüzük amaçlarına uygun olarak yapılacak her türlü yerel işgücü istihdamını teşvik ödemeleri ile yerel işgücü istihdamının geliştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin giderleri Merkez gelirlerinden karşılanır.
  (2) Merkezin idari işlemlerinin yürütülmesi, başvuruları alma, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri ile kayıt ve dosyalama ile diğer idari işlemlerin yürütülmesi için İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü’nce verilecek hizmetleri karşılamak amacıyla her yıl Merkez Bütçesi’ne ödenek konur. Bu miktar Merkezin bir önceki yıl gelirlerinin %2.5’inden fazla olamaz.
  (3) İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü’nce verilen hizmetlerin karşılığı her ayın sonunda Merkez Bütçe’sinden İhtiyat Sandığı Fonu’na aktarılır.
 

 

Yönetim Kurulu’nun Oluşumu 9. İstihdam Destek Merkezi, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
  (1) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda görüş veya önerilerine başvurmak amacıyla konu hakkında uzman olan kişilerin  Yönetim Kurulu toplantılarına katılmalarını talep edebilir. Ancak bu kişilerin oy hakkı yoktur.
  (2) İstihdam Destek Merkezi’nin sekreterya hizmetleri İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 10. Yönetim Kurulu, bu Tüzüğün 7’nci maddesi kapsamında toplanan gelirlerin kullanımı amacıyla aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesi için gerek duyulan her türlü ihtiyacın karşılanması amacıyla karar alma yetkisine sahiptir.
  (1) Yerel işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla iş ve meslek eğitimi ile niteliksiz işgücüne meslek kazandırılması, nitelikli işgücünün artırılması amacıyla hazırlanan program ve projelere destek sağlanması.
    (2) Yerel işgücünün istihdamının artırılması amacıyla işverenlerce yapılan yeni istihdamlara teşvik ve destek sağlanması.
    (3) Genç kişilerin, kadınların, özürlülerin ve diğer dezavantajlı grupların istihdamının artırılmasını amaçlayan projelere teşvik ve/veya destek sağlanması.
    (4) Özellikle mesleki eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ile üniversitelerin Meslek Yüksek Okulları ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin iş tecrübelerinin artırılması amacıyla eğitim süresince ve eğitimlerinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile yapacakları pratik eğitim çalışmalarına destek amacıyla hazırlanan program ve projelere teşvik ve/veya destek sağlanması.
    (5) Yönetim Kurulu’nca uygun görülen bölümlerden mezun olan üniversite ve yüksekokul mezunu gençlerin iş tecrübelerinin artırılması amacıyla hazırlanacak uygulama programlarına destek sağlanması.
    (6) Kendi işini kuran girişimcilere teşvik verilmesi.
    (7) Belirli sektörlerin işgücü açığının yerel işgücü ile kapatılması amacıyla hazırlanan program ve projelere destek sağlanması.
    (8) İstihdamın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik program ve projelere teşvik sağlanması.
    (9) Bu Tüzüğün 7’nci maddesi kapsamında toplanan gelirlerin kontrolü, kârlı bir şekilde değerlendirilmesi ve Tüzükte öngörülen amaca uygun olarak kullanılmasının sağlanması.
    (10) Merkezde biriken gelirlerin KKTC’de faaliyet gösteren bankalarda  veya hisse senedi,bono, tahvil gibi yatırım araçlarında değerlendirilmesi,
    (11)  Merkezin yıllık bütçesinin hazırlanarak İhtiyat Sandığı Bütçesinin bir parçası olarak  Bakanlar Kurulunca onaylaması için Bakana sunulması.
    (12) Bu Tüzük amaçlarına uygun olarak yapılacak her türlü yerel işgücü istihdamını teşvik ve destek ödemeleri , bu amaca uygun olarak yapılacak mal ve hizmet alımları, Merkezin idari işlemlerinin yürütülmesi, başvuruları alma, değerlendirme, sonuçlandırma işlemleri ile kayıt ve dosyalama ile diğer idari işlemler  için yapılacak masraflar/giderlerin değerlendirilerek ödemelerin yapılmasının onaylanması.

 

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar- ları 11. (1) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanarak gündemindeki konuları görüşür.
  (2) Toplantılarda toplantı yeter sayısı beş’tir.
  (3) Yönetim Kurulu, kararları oy çokluğu ile alınır. Ancak, oyların eşitliği halinde Başkanın ayırd edici oy hakkı vardır.
    (4) Yönetim Kurulu kararları Bakanın onayından sonra yürürlüğe girer.

 

İta Amirliği 12. Merkezin ita amiri İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü’dür. 

 

Muhasebe ve Mali İşlemlerin Yürütül-mesi 13. Merkezin bütce uygulaması, muhasebesi ve diğer mali işlemlerin sevk  ve idaresi  mevcut Yasa, Tüzük ve Yönetmenlik ve İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü’nün direktiflerine göre muhasebe çerçevesinde İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü, Mali İşler sorumlusu tarafından yürütülür.

 

Ödemeler 14. Merkez Bütcesi’nden yapılacak küçük harcamalar “İmprest” hesabından nakit olarak ödenir . “İmprest” hesabından yapılacak azami harcama miktarı Yönetim Kurulu’nca saptanır. Küçük harcamalar için belirlenecek miktar haricindeki harcamalar çekle veya ilgilinin KKTC’de faaliyet gösteren bir Banka hesabına yatırılarak ödenir.

 

İmza Yetkisi   15. Merkezden yapılacak her türlü harcama, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü ve İhtiyat Sandığı Mali İşler Amiri’nin ortak imzaları ile yapılır. Çekle yapılan ödemeler çift imza usulüne göre yapılır. İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü ile İhtiyat Sandığı Dairesi Mali İşler  Amiri  çek imzalama yetkisine haizdirler.

 

Satın Alma ve Satış Yapma Yetkisi 16. Araç ve gereç ile her türlü malzeme ve hizmet alımları ve satışları Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılır. 

 

Merkezin Her Türlü Vergi, Resim, Harçtan Muafiyeti 17. Merkezin gelirleri ve işlemleri ile Merkez amaçları için satın alınacak araç, gereç ve malzemeler Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

Merkez’-den Ya-rarlanma Koşulları 18. (1) Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren,  işyerinde  bu Tüzüğün 5’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişileri ilk kez istihdam eden gerçek veya tüzel kişiliğe haiz işverenler Merkezin uygulamalarından Tüzükte öngörülen kurallar çerçevesinde yararlanırlar.
  (2) İstihdam edilen kişilerin bu Tüzük kapsamında değerlendirilebilmeleri için aynı işverene ait herhangi bir işyerinde istihdam tarihinden önceki 6 aylık dönem içerisinde çalışmamış olması gerekir.Bunun yanı sıra, destekten yararlanmak için başvurusu yapılan çalışanın, istihdam tarihinden önceki son 3 ay içinde aynı niteliğe haiz herhangi bir çalışanın işten durdurulmamış olması koşuldur.
    (3) Bu Tüzüğün 5’inci maddesinde düzenlenen Kapsam içerisindeki çalışanların Sosyal Güvenlikle ilgili kayıtlarının yapılması ve yatırımlarının Yasalarda öngörülen süreler içerisinde ve düzenli olarak Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairelerine yatırılması koşuldur.

 

Başvuru-ların Kabulü 19. Bu Tüzük kapsamında yapılacak başvurularda, başvuru anında, yukarıdaki 5’inci maddenin ayrı ayrı (1)’inci, (2)’nci ve (3)’üncü fıkralarında öngörülen koşullar ile 18’inci maddesinde öngörülen koşulların yerine getirilmiş olması kuraldır.5’inci maddenin ayrı ayrı (1)’inci, (2)’nci ve (3)’üncü fıkralarında ve 18’inci maddede öngörülen kurallardan herhangi birinin eksikliği halinde konu başvuru işleme konmaz.

 

Merkez Uygulama-larından Yarar-lanma Şekli 20. (1) Bu Tüzüğün 5’inci maddesindeki koşulları taşıyan işverenlere, bu Tüzüğün 18’inci maddesindeki koşullara uygun olarak işyerlerinde istihdam ettikleri kişilere ait Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin işveren katkı payları ile İhtiyat Sandığı depozitleri iade şeklinde ödenir.
  (2) Ödeme işlemleri, tanzim edilen bordrolardaki çalışan sayısı dikkate alınarak, istihdam ettikleri her kişiye karşılık ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna bulundukları beyan ve yaptıkları yatırım üzerinden yapılır.
    (3) Otuz günün altındaki çalışılmış sürelerde, teşvik ödemesi uygulamalarında yatırım gün sayısı dikkate alınarak prorata yöntemi uygulanır.
    (4) Bu çerçevede yapılacak ödemeler Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda dört kez yapılır.
    (5) Tüzük kapsamında olup İstihdam Destek Merkezi’nden ödeme almaya hak sahibi olan işverenlere yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen dönem sonlarında yanlarında çalıştırdıkları kapsam içerisindeki personel sayısına göre  Merkez  tarafından ödeme yapılır.
    (6) Merkezden yapılan istihdam destek ödemeleri aşağıdaki haller hariç istihdam tarihinden itibaren 24 ay süreyle yapılır.
      (A) Bu Tüzük Kapsamında yapılan kadın istihdamındaki teşvik ve/veya destek ödemeleri istihdam tarihinden itibaren 48 ay süreyle yapılır.
      (B) Kendi işini kuran ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ilk kez kendi namına çalışan/işveren olarak kayıt yapan kadın girişimcilere işin faaliyete başladığı tarihten itibaren 48 ay süreyle Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin tamamı iade edilir. Ancak bu ödemelerde ilgili yasaların (Sosyal Sigortalar Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası) o statüdeki kişiler için öngördüğü en düşük prime esas kazanç esas alınır. Girişimin tüzel kişilik olması halinde kadın ortakların hisse oranının %50’nin üstünde olması şarttır.
      (C) Kendi işini kuran ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ilk kez Kendi namına çalışan/işveren olarak kayıt yapan 18-30 yaş arası girişimcilere işin faaliyete başladığı tarihten itibaren 36 ay süreyle Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin tamamı iade edilir. Ancak bu ödemelerde ilgili yasaların (Sosyal Sigortalar Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası) o statüdeki kişiler için öngördüğü en düşük prime esas kazanç esas alınır. Girişimin tüzel kişilik olması halinde 18-30 yaş arası ortakların hisse oranının %50’nin üstünde olması şarttır.
      (Ç) Meslek lisesi mezunları ile meslek edindirme kurslarını tamamlayan meslek sertifikası sahiplerinin eğitim gördükleri alandaki istihdamında teşvik ve/veya destek ödemeleri isitihdam tarihinden itibaren 18-30 yaş arası olanlara 36 ay, 30 yaş üzeri olanlara ise 24 ay süreyle yapılır.
      (D) Basın sektörü ile Turizm sektöründe (Casinolar hariç) istihdamı teşvik ve/veya destek ödemeleri istihdam tarihinden itibaren 36 ay süreyle yapılır.
      (E) Bu maddedeki özel koşullar hariç bu Tüzük kapsamındaki ilkokul, ortaokul ve lise (düz lise) mezunları için teşvik ve/veya destek ödemeleri, istihdam tarihinden itibaren 18 ay süreyle yapılır.
      (F) Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlükte olduğu işyerlerinde, bu Tüzük kapsamında yapılan destek ödemeleri istihdam tarihinden itibaren 48 ay süre ile yapılır.
      (G) Bu fıkranın (B) ve (C) bendlerinde belirtilen girişimcilerin sözkonusu ekonomik faaliyeti anne, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinden devir yoluyla devralmamış olması koşuldur.
    (7) Yukarıdaki 6’ncı fıkra dışında kalan özel nitelikli bazı istihdam destek projelerinde, bu maddede belirtilen miktar ve sürelerden daha farklı teşvik/destek ödemeleri yapılabilir. Ancak böyle bir uygulamanın yapılabilmesi için söz konusu projenin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması koşuldur.

 

Yönetmelik Yapma Yetkisi 21. Bu Tüzük kapsamında  Merkez uygulamalarından yararlanmak için başvuru yöntemleri, Merkez tarafından yapılacak ödemelerin şekli ve yöntemi, kullanılacak formlar ve uygulama işlemleri ve Tüzükte öngörülmeyen ve gerekli görülecek diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanıp yayınlanan yönetmeliklerle düzenlenir.

 

MerkezinDenetimi 22. Merkezin işleyişi ve uygulamaları mali açıdan Sayıştay tarafından denetlenir. Uygulama bakımından ise, kapsam dahilindeki işyeri, işçi ve işverenlerin denetlenmesi Bakanın veya İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından yapılır.

 

Tüzük Kurallarına Aykırı işlemler 23. Bu Tüzük’te öngörülen kurallara aykırı beyan ve işlemlerde bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiliğe haiz işveren veya işveren kuruluşu, bu aykırılığın tesbit edildiği tarihten itibaren Tüzük’te öngörülen tüm hak ve menfaatlerini kaybeder. Bununla birlikte Tüzük kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak İhtiyat Sandığı Yönetiminin ve/veya Bakanlığın yargıya başvurma hakkı saklıdır.

 

Geçici Madde 1. A.E. 96 Sayı ve 16.02.2010 tarihli “Yerli İstihdamına Katkı Primlerinin Değerlendirilmesi, Yönetimi ve Kullanılması Tüzüğü” uyarınca destek almak üzere başvuru yapan ancak destek ödemeleri yapılmayan haksahiplerine A.E. 723 Sayı ve 16.02.2010 tarihli “Yerli İstihdamına Katkı Primlerinin Değerlendirilmesi, Yönetimi ve Kullanılması Tüzüğü” kuralları çerçecesinde hesaplanacak hak ediş miktarları bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak bir ödeme planı çerçevesinde geriye dönük ödenir.Aynı şekilde, anılan Tüzük kapsamında, Bakanlıkça imzalanan bir protokol çerçevesinde düzenlenen mesleki eğitim projelerine ilişkin hak edilen tutarlar da hesaplanarak hak sahiplerine ödenir.

 

Geçici MaddeEski Uygula-malar 2. (1) A.E. 96 Sayı ve 16.02.2010 tarihli “Yerli İstihdamına Katkı Primlerinin Değerlendirilmesi, Yönetimi ve Kullanılması Tüzüğü” uyarınca yapılan ve bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte var olan teşvik uygulamalarından 24 ayını tamamlamış olanlar bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 12’nci ayın sonunda sona erer.
    (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamında olup bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte var olan teşvik uygulamalarından 24 ayını doldurmayanlara yapılacak teşvik ödemeleri toplamda 36 ayını doldurana kadar devam eder.

 

Geçici MaddeBaşvuru Yapamamış Hak Sahipleri 3. (1) A.E. 96 Sayı ve 16.02.2010 tarihli “Yerli İstihdamına Katkı Primlerinin Değerlendirilmesi, Yönetimi ve Kullanılması Tüzüğü” kapsamında olup yapılan destek ödemelerinin durdurulduğu 28 Kasım 2011 tarihi ile bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarih arasındaki bir tarihte istihdam edilen ve sosyal sigorta/sosyal güvenlik ve ihtiyat sandığı yatırımları işvereni tarafından yapılmakta olan ancak, destek ödemesi almak için başvurusu yapılmayan kişiler bu Tüzük amaçları bakımından yeni istihdam sayılırlar.
    (2) Bu durumdaki kişiler için yapılacak başvurular yeni bir istihdam gibi işlem görür ve bu kişilere yapılacak uygulamalar hakkında bu Tüzüğun 20’nci maddesinde öngörülen  kurallar uygulanır.
    (3) Uygulamada destek ödemeleri bakımından bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan başvuru tarihi esas alınır ve geriye dönük ödeme yapılmaz.
    (4) Bu madde kapsamında yapılacak başvurular için başvuru süresi bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aydır.

 

YürürlüktenKaldırma 24. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren A.E. 96 Sayı ve 16.02.2010 tarihli “Yerli İstihdamına Katkı Primlerinin Değerlendirilmesi, Yönetimi ve Kullanılması Tüzüğü” yürürlükten kalkar.

 

YürütmeYetkisi 25. Bu Tüzük Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleri ile ilgili Bakanlık tarafından yürütülür.

 

Yürürlüğe Giriş 26. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer

Yorum Yap

YORUMLAR